Спеціальності:


Облік і оподаткування

Обираючи спеціальність "Облік і оподаткування", Ви повинні зрозуміти, що професія бухгалтера дуже важлива і цікава, потрібна і престижна. Бухгалтерський облік обов’язково ведеться на кожному підприємстві.
Бухгалтерський облік – це мова бізнесу.
Бухгалтер – це ініціативний помічник керівника. Він надає інформацію для прийняття правильних управлінських рішень, володіє і передає інформацію про наявність товарно-матеріальних цінностей, фінансовий стан, результати діяльності підприємства.
Бухгалтерська робота – це робота з людьми, серед людей і для людей.
Майбутньому бухгалтеру важливо зрозуміти зміст слів знаменитого іспанського вченого Барталомео де Солозано: "Бухгалтерський облік стоїть вище всіх наук і мистецтв, тому що всі потребують його, без бухгалтерського обліку світ був би некерованим, і люди не змогли б зрозуміти один одного".
Опанувавши спеціальність "Облік і оподаткування" Ви будете здатні здійснювати саморегулювання поведінки, ефективне ділове спілкування, ураховувати у процесі професійної діяльності суспільні відносини та політичні переконання, основні економічні закони, правові засади та процеси соціально-політичної історії України.
Для підготовки сучасного фахівця в коледжі створені всі необхідні умови. Велика увага приділяється практичній діяльності майбутнього фахівця. Проводяться ділові ігри, вирішуються професійні ситуації. Студенти вивчають автоматизоване ведення бухгалтерського обліку з використанням програмного забезпечення "1С: Підприємство. Версія 7.7".
Випускники спеціальності "Облік і оподаткування" отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста з бухгалтерського обліку і можуть працювати на посаді бухгалтера, касира, інспектора-ревізора, ревізора.
Студенти-випускники додатково отримують робітничу професію "Оператор комп’ютерного набору".
Після закінчення коледжу випускники мають можливість продовжити навчання за інтегрованими планами у Полтавському університеті споживчої кооперації України, Львівській комерційній академії, Житомирському державному технологічному університеті та ін. ВНЗ III-IV рівнів акредитації.
Фінанси, банківська справа та страхування

Обравши Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права Ви маєте можливість здобути престижну і необхідну спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”, так як дані інструменти відіграють надзвичайну роль у суспільстві. Вони формують його життєздатність, його потенціал, забезпечуючи при цьому реалізацію поставлених кожною людиною, кожним підприємством та державою в цілому завдань і цілей.
Щодня ми вступаємо у безліч різноманітних відносин, в яких важливе місце займають фінанси.
Ефективність фінансової системи залежить від двох основних чинників: фінансової освіченості громадян та майстерності фінансистів-професіоналів.
Фінансист – спеціаліст, який займається пошуком грошових ресурсів для забезпечення ефективної діяльності підприємств, організацій і установ, дає рекомендації по розміщенню коштів в процес виробництва, їх ефективного використання з метою отримання прибутку.
В коледжі створені необхідні умови для того щоб оволодіти цією спеціальністю і стати дійсно професіоналом в цій галузі.
Ви будете вивчати інформаційні системи і технології за фінансами, банківськими послугами, страховій діяльності, бюджетній та податковій системах.
Випускники спеціальності отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста з фінансів, підготовлені до виконання професійних функцій за одним або кількома видами економічної діяльності і можуть працювати дилером, брокером з цінних паперів; біржовим маклером; страховим агентом; інспектором з організації інкасації та перевезення цінностей, інспектором кредитного, валютного відділу; бухгалтером; касиром-експертом; інспектором-ревізором, інспектором з контролю за цінами.
Студенти-випускники додатково отримають робітничу професію “Оператор комп’ютерного набору”.
Після закінчення коледжу випускники мають можливість продовжити навчання у Полтавському університеті споживчої кооперації України, Львівській комерційній академії, Житомирському державному технологічному університеті та ін.. ВНЗ III-IV рівнів акредитації.
Право

Обравши Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права Ви маєте можливість здобути особливу, цікаву професію – юрист.
Юридичні науки – одні з найстаріших в світі, їх глибини сягають у віки історії, змін, перетворень.
В наш час професія юриста набула не абиякого значення. Саме юриспруденція є єдиною з домінуючих частин становлення держави.
На варті порядку, правди та законності стоять саме юристи – люди всебічно освідченні в основах та галузях юридичної науки, законах, нормативних актах, тощо.
Для підготовки сучасного фахівця в коледжі створені всі необхідні умови і на допомогу Вам прийдуть наші кваліфіковані викладачі. Поряд з циклом гуманітарних і соціально-економічних дисциплін Ви будите поглиблено вивчати юридичну деонтологію, цивільне право, право соціального забезпечення, нотаріат України, конституційне право, адвокатуру України та інші навчальні дисципліни.
Студенти правознавчого відділення забезпечені найновішою юридичною літературою, кодексами, законами України, періодичними юридичними виданнями.
Випускник спеціальності “Право” отримує кваліфікацію – молодший спеціаліст юрист і призначений для роботи в органах юстиції, апеляційних та господарських судах, арбітражних судах, органах РАГС, органах внутрішніх справ, апараті органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, юридичної і кадрової служби підприємств, установ, організацій всіх форм власності та господарювання. Може займати посади:
 1. в органах правосуддя – секретаря, секретаря судового засідання, судового виконавця, спеціаліста І та ІІ категорії господарського суду, зав. канцелярією районного, міського, обласного суду, розпорядника суду;
 2. в органах самоврядування і виконавчої влади – секретар сільської та селищної Рад народних депутатів, інспектора приймальних, загальних і інших відділів виконавчих комітетів Рад народних депутатів, секретаря-референта;
 3. в установах юстиції – спеціаліст І та ІІ категорії органів РАГСу, консультанта нотаріальної контори, відповідального секретаря, керуючого справами президії колегії адвокатів, кодифікатора, архіваріуса.
 4. в органах внутрішніх справ і митного контролю – дізнавальника, молодшого слідчого, інспектора митної служби ІІІ рангу, старшого інспектора з паспортної роботи.
 5. в юридичній службі народного господарства – юрисконсульта, претензіоніста, інспектора по кадрах, секретаря-референта, зав. канцелярією підприємств, установ, організацій.
На базі коледжу працює навчально-консультаційний центр Одеської національної юридичної академії. Після закінчення коледжу випускники також мають можливість продовжити навчання у Львівській комерційній академії, Харківській юридичній академії ім. Я.Мудрого та ін. ВНЗ III-IV рівнів акредитації.
Готельно-ресторанна справа

Обравши Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права Ви маєте можливість здобути престижну спеціальність за напрямком “Сфера обслуговування”. Практика показує, що наші випускники конкурентоспроможні на ринку праці і мають змогу в повній мірі реалізувати свої знання та здібності.
Для підготовки сучасного фахівця в коледжі створені всі необхідні умови і на допомогу Вам прийдуть наші кваліфіковані викладачі. Поряд із циклом гуманітарних і соціально-економічних дисциплін студенти мають змогу отримати високий рівень знань з: конкурентоспроможності, управління попитом, бізнес-планування та розробки інвестиційних проектів та інформаційних технологій у ресторанному господарстві, моніторингу світового ринку ресторанних послуг , організації ресторанного господарства, логістики, інформаційних технологій в ресторанному бізнесі, етики в бізнес, менеджменту персоналу, інфраструктури ресторанного бізнесу.
На відділенні створені можливості для широкого використання у навчальному процесі інноваційних інформаційних технологій, мультимедійних засобів з використанням Internet для ознайомлення зі світовим досвідом у ресторанному бізнесі
Практичне навчання здійснюється за наскрізними програмами в навчально-виробничій їдальні коледжу, на провідних підприємствах ресторанного господарства області. За результатами проходження практики студенти отримують робітничі професії бармена, офіціанта.
Освіта за обраною спеціальністю надає можливість працювати в умовах ринкової економіки на посадах керівника закладу готельно-ресторанного господарства та його підрозділів, менеджера.
Після закінчення коледжу випускники мають можливість продовжити навчання у Київському національному торговельно-економічному університеті, Полтавському університеті споживчої кооперації Україниї та ін. ВНЗ III-IV рівнів акредитації.
Інженерія програмного забезпечення

thumb1

Обравши Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права Ви маєте можливість здобути престижну спеціальність з галузі „Інформатика та обчислювальна техніка”. Наш навчальний заклад готує молодших спеціалістів цього напрямку вже 9 років і практика показує, що наші випускники працевлаштовані і мають змогу в повній мірі реалізувати свої професійні можливості та здібності.
В сучасному світі неможливо уявити жодної сфери діяльності людини без використання комп’ютерної техніки. Створення програмного забезпечення, питаннями його обслуговування займаються програмісти. Без програміста неможливо “життя” комп’ютера.
Спеціальність “Інженерія програмного забезпечення” є найнеобхіднішою на сьогоднішній день.
Майбутні програмісти під час навчання в коледжі готуються для професійної діяльності на підприємствах різних форм власності, в установах, організаціях, де використовуються засоби обчислювальної техніки, вони приймають участь в створенні програмного забезпечення, в роботі та обробленні баз даних, надають консультації з питань інформатизації. Сучасний програміст повинен вільно володіти державною мовою, професійно використовувати одну з іноземних мов, вміти оцінювати історичні і сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, мати високі моральні якості, навики організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійно – кваліфіковані рішення з врахуванням їх соціальних наслідків.
Для підготовки сучасного фахівця в коледжі створені всі умови: обладнанні 11 комп’ютерних лабораторій, студенти забезпечені необхідною літературою. Зі студентами працюють молоді, енергійні викладачі, які Вам завжди прийдуть на допомогу.
Поряд з циклом гуманітарних і соціально-економічних дисциплін Ви будите вивчати поглиблено іноземну мову, маркетинг, менеджмент, основи правознавства, алгоритмічні мови та програмування, системи управління базами даних, технологію розробки програмного забезпечення, комп’ютерні мережі, моделювання економічних та виробничих процесів, програмування для Internet та інші дисципліни.
Випускники зі спеціальності “Інженерія програмного забезпечення” отримують кваліфікацію програміста і зможуть працювати:
 1. начальником зміни обчислювального центру;
 2. прикладним програмістом;
 3. техніком обчислювального центру.
Після закінчення коледжу випускники мають можливість продовжити навчання за інтегрованими планами у Житомирському державному технологічному університеті.
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Обравши Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права Ви маєте можливість здобути престижну спеціальність за спеціалізацією „Товарознавство в мітній справі”.
Фахівець торгівлі своїми знаннями, вміннями і навичками повинен забезпечити ефективне планування і проведення конкретних комерційних операцій за принципами ринкової економіки. Фахівцю, незалежно від того, які функції він виконує, необхідні знання про товари, які б забезпечили недопущення збитків через зниження якості і маси товарів, знання економіки - для того, щоб застосувати оптимальні моделі розрахунків, пов’язаних з конкретною комерційною операцією, знання фінансової справи - для ефективного забезпечення комерційної операції фінансами, знання бухгалтерського обліку - для чіткої уяви про обсяг виконаних комерційних операцій в грошовому і фізичному виразах, знання методів вивчення ринку покупця - для власного уникнення збитків від перетворення товарів на “ніщо”, знання з маркетингу і менеджменту – для забезпечення ефективного використання капіталу, вкладеного в комерційну операцію.
Митна справа є складовою зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності України. У митній справі України дотримуються загальноприйнятих у міжнародних відносинах систем класифікації та кодування товарів, єдиної форми декларування експорту й імпорту товарів, митної інформації, інших міжнародних норм і стандартів.
Тому, для підготовки сучасного фахівця в коледжі створені всі необхідні умови: обладнані кабінети продовольчих і непродовольчих товарів з унаочненням, навчальні магазини з сучасним обладнанням, комп’ютерні класи. Поряд з циклом гуманітарних і соціально-економічних дисциплін Ви будите  вивчати  комерційну діяльність, митну справу, методи і технічні засоби митного контролю, мито і митні збори, правові засади митної справи, економіку, бухгалтерський облік, комп’ютерну техніку, маркетинг, менеджмент, товарознавство продовольчих та непродовольчих товарів та інші дисципліни.
Випускники спеціальності “Товарознавство та комерційна діяльність” отримують кваліфікацію товарознавець-комерсант і можуть займати такі посади:
 1. У сфері митної служби: інспектор з митного оформлення товарів, інспектор з якості вітчизняної та імпортної продукції;
 2. У сфері торгівлі: товарознавець, агент торговельний, комівояжер, закупник, заступник завідувача секцією на підприємствах, що здійснюють діяльність на внутрішньому та зовнішньому ринках;
 3. У торговельно–посередницькій сфері: брокер, агент з торгівлі нерухомістю, агент комерційний;
 4. У сфері виробництва: агент зі збуту, закупник, комірник, агент - експедитор.
Студенти-випускники додатково отримають і робітничі професії: “Продавець продовольчих та непродовольчих товарів”, “Оператор комп’ютерного набору”.
Після закінчення коледжу випускники мають можливість продовжити навчання у Київському національному торговельно-економічному університеті, Полтавському університеті споживчої кооперації України, Львівській комерційній академії та ін. ВНЗ III-IV рівнів акредитації.
Харчові технології

До Вас хочемо звернутися ми, студенти – майбутні технологи закладів ресторанного господарства. Ми зробили свій вибір – Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права – і ні разу не пошкодували.
Наш коледж є одним з найкращих навчальних закладів Житомирщини. Для підготовки сучасного фахівця в коледжі створені всі необхідні умови. Аудиторіями, де навчаються майбутні кулінари, захоплюються всі, і навіть наші друзі з Німеччини, Франції, Америки. А кухня-лабораторія, де ми втілюємо в життя своє кулінарне мистецтво, відповідає всім сучасним вимогам.
А які шедеври кулінарного мистецтва вміють творити наші студенти! Тільки за минулий рік майбутні технологи провели чотири виставки, які здивували весь коледж і студентів інших навчальних закладів. Троянди з червоного буряка та гербери з чорної редьки дивували учасників огляду-конкурсу “Сучасна освіта України” у м. Києві.
Професія технолог у наш час користується широким попитом. Якщо ще декілька років тому наші випускники мали дуже вузький вибір працевлаштування, то тепер місце роботи вони вибирають серед найкращих закладів ресторанного господарства.
Для підготовки сучасного фахівця в коледжі створені всі необхідні умови і на допомогу Вам прийдуть наші кваліфіковані викладачі. Поряд з циклом гуманітарних і соціально-економічних дисциплін Ви будете вивчати технологію виробництва кулінарної продукції, фізіологію харчування, комерційну діяльність, особливості зарубіжного сервісу ,естетику та інші. У літній період маємо можливість проходити практику на базах відпочинку узбережжя Азовського моря
Ми можемо обіймати такі посади: технолога, зав. виробництвом, начальників цехів (бригадирів), керівників підприємств малої та середньої потужності, метрдотелів (адміністраторів), кухарів 5-го розряду, кондитерів 5-го розряду, офіціантів, барменів, а також на посадах, які заміщуються молодшими спеціалістами з вищою освітою для типових, галузевих та інших номенклатурних посад.
Разом з дипломом техніка-технолога, додатково отримуємо робітничу професію “Кухара”, “Кондитера”, “Офіціанта”.
Приєднуйся до нас і ми разом будемо вчитися та творити.
Коледж приймає осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень – кваліфікований робітник за професією "Кухар", "Кухар-кондитер" , для навчання із скороченим терміном підготовки молодшого спеціаліста. Такі особи складають фахове вступне випробування у формі тестування з циклу дисциплін професійної та практичної підготовки.
Після закінчення коледжу випускники мають можливість продовжити навчання у Київському національному торговельно-економічному університеті, Полтавському університеті споживчої кооперації України та ін. ВНЗ III-IV р.а.