ЗРОБИ ВИБІР, ЯКОГО ТИ ВАРТИЙ!


          У центрі міста Житомира на Київській вулиці розташована монументальна будівля з колонами - Житомирський кооперативний фаховий коледж бізнесу і права, що має свою багаторічну історію та традиції.

          Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за скороченим терміном навчання у найкращих закладах вищої освіти України:

 • Полтавський університет економіки і торгівлі
 • Львівський торгівельно-економічний університет
 • Київський національний торгівельно-економічний університет
 • Державний університет "Житомирська політехніка"
 • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
 • Національний університет харчових технологій (м.Київ)
 • Національний університет "Одеська юридична академія" та ін.

MAKE A CHOICE YOU ARE WORTH!


          In the center of Zhytomyr in Kyivska Street there is a monumental building with columns - Zhytomyr Cooperative Professional College of Business and Law, which has a long history and traditions.

          College graduates have the opportunity to continue their studies for a shorter period in the best institutions of higher education in Ukraine:

 • Poltava University of Economics and Trade
 • Lviv University of Trade and Economics
 • Kyiv National University of Trade and Economics
 • Zhytomyr Polytechnic State University"
 • Yaroslav the Wise National University of Law
 • National University of Food Technologies (Kyiv)
 • National University "Odesa Law Academy", etc.