1.1. Студент має право на:

 • вибір форми навчання;
 • навчання та здобуття повного освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • користування навчальною, науковою, виробничого, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою коледжу;
 • участь у дослідницько-конструкторській діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • участь у студентському самоврядуванні, в обговоренні й вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідницької роботи, організації дозвілля, побуту тощо;
 • користування навчальною і методичною літературою;
 • забезпечення стипендією, гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;
 • додаткову оплачувану відпустку, скорочений робочий час (для студентів заочної форми навчання);
 • користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права студентів або принижують їх честь і гідність;
 • обирання та обрання до вищого колегіального органу самоврядування;
 • формування індивідуального навчального плану, який затверджується у порядку, встановленому директором;
 • вибір навчальних дисциплін за спеціальністю в межах навчального плану;
 • відвідування занять на інших відділеннях коледжу з дозволу завідувачів відділень за умови виконання графіку навчального процесу, складеного відповідно до індивідуального навчального плану;
 • отримання матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством;
 • внесення пропозицій щодо умов навчання і розміру оплати;
 • створення фондів для студентських потреб, участь в роботі громадських організацій;
 • академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу освіту в установленому порядку.

 • 1.2. Студент коледжу зобов'язаний:

 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • дотримуватися Статуту, Правил внутрішнього розпорядку коледжу;
 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю;
 • виконувати в установлені терміни завдання, передбачені навчальним планом і програмами;
 • працювати над підвищенням свого культурного рівня;
 • брати участь у суспільно-корисній праці, cамообслуговуванні, заходах, передбачених планами виховної роботи коледжу;
 • бути дисциплінованим і організованим, охайним;
 • берегти майно коледжу, з дотриманням техніки безпеки користуватися обладнанням та приладами;
 • дотримуватись режиму навчальних занять, не допускати без поважних причин пропусків занять, вчасно (вдень виходу на заняття) представляти документи, що виправдовують пропуски;
 • вчасно інформувати керівництво коледжу в разі неможливості з поважних причин відвідати заняття, складати заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо;
 • відпрацьовувати пропущені заняття та незадовільні оцінки в позаурочний для студента час;
 • своєчасна оплачувати вартість навчання в коледжі та проживання в гуртожитку;
 • за рахунок власних коштів відшкодовувати заподіяні збитки.

 • 1.3. З коледжу студент може бути відрахований:

 • за власним бажанням;
 • у зв'язку з призовом на строкову військову службу;
 • за незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії;
 • за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу;
 • за появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку у нетверезому стані, стані наркотичного або токсикологічного сп'яніння;
 • за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
 • за неодноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку коледжу (за погодженням з профспілковою організацією);
 • за несплату вартості навчання у термін, передбачений договором.

 • 2. КОЛЕДЖ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

 • Забезпечити умови для реалізації всіх прав студентів.
 • Інформувати студентів про внесення змін до Статуту коледжу.
 • Створити безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту.
 • Забезпечити студентів підручниками відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.
 • Удосконалювати навчально-матеріальну базу, проводити щорічні поточні ремонти в навчальному корпусі та гуртожитку коледжу.
 • Організувати роботу спортивних секцій та гуртків художньої самодіяльності.
 • Залучати студентів до участі у міських, обласних конкурсах професійної майстерності.
 • Спільно із замовником забезпечити бази практики.
 • Сприяти Працевлаштуванню студентів-випускників.
 • Забезпечити постійну роботу їдальні.
 • Забезпечити навчальний корпус та гуртожиток тепловою енергією в опалювальний сезон.
 • Підтримувати постійний зв'язок з батьками та замовниками.
 • Направляти випускників на навчання до вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, до навчального комплексу з якими входить коледж.
 • За успіхи у навчанні та громадському житті застосовувати заохочення:
  1. оголошення подяки;
  2. нагородження почесними грамотами;
  3. нагородження грошовою премією або цінним подарунком.
 • За порушення трудової дисципліни до студентів може бути застосовано один з таких стягнень:
  1. зауваження;
  2. догана;
  3. відрахування з коледжу.