ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В КОЛЕДЖІ
1. Особи, які навчаються у Коледжі, мають право на:

 • навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня/освітньо-професійного ступеня з акредитованих освітньо-професійних програм і повної загальноосвітньої підготовки;
 • вибір форми здобуття освіти, освітньо-професійних програм, позааудиторних занять;
 • додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які навчаються без відриву від виробництва;
 • продовження освіти за спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня та освітньо-професійного ступеня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди з Коледжем;
 • одержання направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, у тому числі за кордон;
 • користування навчальною, культурною, спортивною базою Коледжу;
 • доступ до інформації в усіх галузях знань;
 • участь у науково-дослідній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • особисту, або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту тощо;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • трудову діяльність у поза навчальний час у встановленому порядку;
 • перерву в навчанні у Коледжі;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;
 • обрання до вищого колегіального органу самоврядування Коледжу;
 • створення фондів для студентських потреб;
 • участь у роботі громадських організацій;
 • користування пільгами, встановленими діючим законодавством, під час навчання без відриву від виробництва;
 • обирання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом, формування індивідуального навчального плану, який затверджується у порядку, встановленому директором;
 • академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого закладу освіти згідно з положеннями, затвердженими Міністерством освіти і науки України;
 • складання достроково екзаменів і заліків за умов виконання усіх вимог, передбачених навчальними планами і програмами;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
 • канікулярну відпустку.

 • 2. Студенти Коледжу, які навчаються за денною формою здобуття освіти, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Студенти Коледжу мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання.
  3. Особи, які навчаються у Коледжі, зобов’язані:
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю;
 • виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком освітнього процесу;
 • відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом; вчасно інформувати керівництво Коледжу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття і документально підтверджувати поважність причин, складати заліки та екзамени, виконувати контрольні роботи тощо;
 • дотримуватися Статуту і Правил внутрішнього розпорядку Коледжу;
 • дбайливо ставитись до майна Коледжу;
 • займатися самообслуговуванням у навчальному корпусі;
 • підвищувати свій загальноосвітній рівень, оволодівати загальнолюдськими духовними цінностями, українською мовою та знаннями культури, історії та традицій українського народу;
 • постійно прагнути до морального і фізичного вдосконалення.
 • 4. Особи, які навчаються у коледжі, можуть бути відраховані з коледжу:
 • за академічну неуспішність;
 • за власним бажанням;
 • за невиконання вимог навчального плану;
 • за невиконання вимог навчального плану та графіка освітнього процесу (після зарахування не приступили до занять протягом 10 днів);
 • за невиконання вимог навчального плану та графіка освітнього процесу, у зв’язку з невиходом з академічної відпустки;
 • за порушення навчальної дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку;
 • за порушення умов контракту;
 • за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК;
 • закінчив теоретичний курс навчання та не атестований ЕК;
 • у зв’язку з ліквідацією (реорганізацією закладу освіти);
 • у зв’язку з набуттям чинності вироку суду.
 • 5. Особи, які навчаються в коледжі, можуть переривати навчання у зв’язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я). Особам, які перервали навчання у коледжі, надається академічна відпустка.
  6. Поновлення на навчання осіб, які відраховані з коледжу, здійснюється під час канікул.
  7. Особи, які навчаються у коледжі, можуть бути переведені з:
 • коледжу до іншого коледжу;
 • однієї спеціальності на іншу спеціальність.
 • Порядок переведення осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти, визначається Міністерством освіти і науки України.
  8. Права та обов’язки інших учасників освітнього процесу визначаються
 • Правилами внутрішнього розпорядку коледжу, посадовими інструкціями та окремими положеннями структурних підрозділів.